A + A = A -
ورود کاربر     
 + ثبت نام

ورود

ورود خودکار

واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید

افراد آنلاين

12 کاربر در سایت حاضرند (3 کاربر در حال بازدید از درباره ما هستند.)

کاربر: 0
میهمان: 12

ادامه...
خانه >> ركورد گيري - درباره ما

ركورد گيري

1-درخواست گاودار، تعاونی گاوداران و یا اتحادیه های گاوداری از مراکز اصلاح نژاد هر استان (از واحدهای رکوردگيری)، مبنی بر انجام رکوردگيری و انعکاس درخواست گاوداران به مرکز اصلاح نژاد دام

2-بررسی درخواست و بازدید از امکانات گاوداری طبق دستورالعمل اجرایی (شيردوشی، بهداشت، شماره خوانای گاو، تاسيسات و ...) توسط کارشناسان واحدهای رکورد و ثبت مشخصات استانها و مرکز اصلاح نژاد دام.

3-انعقاد قرارداد مراکز استانها به نمایندگی از طرف مرکز اصلاح نژاد دام با گاودار، اتحادیه ویا تعاونی گاوداران در صورت حائز شرایط بودن گاوداری

4-ثبت گله و تهيه ليست تطبيقی گاوهای ثبت شده توسط واحدهای ثبت مشخصات و ارائه آن به گروههای رکوردگيری جهت شروع عمليات رکورد

5-قرار گرفتن گاوداری در برنامه جدول تنظيمی رکوردگيری و مشخص نمودن گاوهای که حداکثر ٧۵ روز از زایش آن گذشته باشد (برای شروع اولين رکوردگيری رسمی )

6-شروع عمليات ماهيانه رکوردگيری بر اساس برنامه جداول رکورد

7-کليه گاوهای شيرده و تليسه های که زایش نموده اند و حتی گاوهائيکه که در انتقال جنين گيرنده و یا دهنده هستند باید تحت پوشش برنامه رکوردگيری قرار گيرند.

8-تکميل فرمها و اطلاعات مورد نياز (مزرعه، زایش، خشکی و تلقيح و ...)

9- حداقل فاصله زمانی برای برداشتن نمونه شير پس از زایش برای تعيين درصد چربی ٣ برای تعيين پروتئين ٩ روز ميباشد.

10- فاصله زمان بين دو تست متوالی حداقل ٢۶ و حداکثر ٣۵ روز ميگردد.

11-هر گله حداقل ١٠ بار در سال رکوردگيری گردد.

12- اگر گاوی در طول دوره شيردهی سقط کند آن دوره ادامه یافته ولی اگر سقط در زمان خشکی باشد روز بعد از سقط اولين روز دوره جدید شيرواری محسوب ميگردد.

انتخاب زبان